Sajtóközlemények
Legfrissebb
SZOMBATON TETŐZIK A HŐSÉG – MEGHOSSZABBÍTJA A II. FOKÚ RIASZTÁST AZ ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOS

CSAK OTT, ODA ÉS AKKOR VILÁGÍTSUNK, AHOL ÉS AMIKOR SZÜKSÉGES

MÉG TÖBB NAPON ÁT TART A HŐSÉG, AZ ÉJSZAKÁK SEM HOZNAK ENYHÜLÉST

NEMDOHÁNYZÓK VÉDELME: ÁTLAGOSAN KÉT-HÁROM KIFOGÁS JUT EZER ELLENŐRZÉSRE

GOP-1.1.1-11-2012-0006 „PIACORIENTÁLT KUTATÁS-FEJLESZTÉS A BIOSPIRÁL-2006 KFT-NÉL” CÍMŰ PÁLYÁZAT CÉLJÁRÓL, MEGKEZDÉSÉRŐL

VIRÁGZÁS ELŐTT A PARLAGFŰ | INDUL A PARLAGFŰ POLLEN RIASZTÁSI RENDSZER

„A VÍZÉ LESZ A KORONA” – SIKERREL ZÁRULT AZ ORSZÁGOS HAPPY-HÉT

III. FOKÚ HŐSÉGRIADÓ: MEGHOSSZABBÍTVA!

NÉGY JÓ TANÁCS IDŐSEKNEK A HŐSÉGHULLÁMOK IDEJÉRE

MIRE FIGYELJÜNK GYÓGYSZEREINK ESETÉBEN A NAGY MELEGBEN?

TARTÓS HŐHULLÁM SZOMBATTÓL – III. FOKÚ RIASZTÁST RENDEL EL AZ ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOS

ITT A VAKÁCIÓ! HOGYAN KERÜLHETŐK EL A LEGGYAKORIBB FERTŐZÉSEK ÉS A GYERMEKBALESETEK?

II. FOKÚ HŐSÉGRIASZTÁS: CSÜTÖRTÖKIG TART A KÁNIKULA!

TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG: NEM LESZ LEFEDETLEN TÉRSÉG AZ ORSZÁGBAN

KÖZEL SZÁZ ÉVE A CSALÁDOK ÉS A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT - VÉDŐNŐK NAPJA 2012.

SZÚNYOG- ÉS KULLANCSRIASZTÓ SZEREK: CSAK AZ ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL ENGEDÉLYÉVEL!

MÍNUSZ 80 MILLIÁRD - KISZÁMOLTUK: A DOHÁNYZÁS TÁRSADALMI TERHEI MAGYARORSZÁGON

„LYUKAK A VÉDŐHÁLÓN” - A GYERMEKBÁNTALMAZÁS MEGELŐZHETŐ!

KÖZÖS MUNKA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉBEN ÉS A DOHÁNYZÁS VISSZASZORÍTÁSÁRA

JÓL-LÉT ÉS EGÉSZ-SÉG KAMASZKORBAN

szerződésminta


MEGBIZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az

Online Content Kft. (Cg. 13-09-135183 ; székhely: 2045 Törökbálint, Kastély utca 82; levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 87; adószám:12425981-2-13; képviseli: Eva Zolcer, mint Megbízott - a továbbiakban: „Megbízott" -,
másrészről az

.............. (Cg. .............; székhely: .................., .............; adószám: .........; képviseli:........), mint megbízó - a továbbiakban: „Megbízó" között.

Megbízott ás Megbízó együttesen: „felek", bármelyikük külön: „fél" - között az alulírott helyen is időben az alábbi feltételekkel:

1.   
A szerződés tárgya

1.1.        A Megbízó megbízza Megbízottat az alábbi feladatok ellátásával a jelen szerződés feltételei szerint:

a)    sajtóanyagok készítése - videó formájában
b)    a sajtóanyagok szerkesztése és vágása;
c)    a sajtóanyagok elhelyezése a www.freepress.hu weboldalon;
d)    a sajtóanyagok ingyenes hozzáférésének biztosítása és eljuttatása a médiához a freepress.hu weboldal internetes rendszerén keresztül (tv, rádió, online, nyomtatott sajtó....)
e)    statisztikai kimutatás készítése arról, hogy ki és mikor töltötte le a sajtóanyagokat
1.2.        A Megbízott a megbízást a jelen szerződésbe foglaltak szerint elfogadja
1.3.        A Megbízott a megbízás teljesítése során a Megbízó érdekeit a legjobb tudása szerint köteles érvényesíteni, a Megbízót érintő információkat közvetíteni, a szükséges intézkedéseket, eljárásokat határidőben, az adott helyzettől függően haladéktalanul megtenni.

2.    A megbízás gyakorisága és feltétele

2.1.        A Megbízott vállalja, hogy az 1.1 pontban meghatározott tevékenységet havi .... alkalommal végzi el.
2.2.        A ... alkalom egy hónapon belül .... különböző helyszínt és időpontot jelent. A Megbízott egy-egy helyszínen maximum ... sajtóanyag elkészítését, maximum ... perces hosszúságban vállalja.
2.3.        A megbízás helyét és idejét a Megbízó határozza meg. A Megbízó köteles a Megbízottat a feladat helyszínéről és a feladat-végzés időpontjáról a feladat végzésének megkezdése előtt 24 órával e-mailben értesíteni. Ha ez csak később történik meg, úgy a Megbízott nem tudja garantálni a feladat elvégzését.

3.    Fizetési feltételek

3.1.        A jelen szerződés tárgyát képező megbízás teljesítésért a felek az alábbi havi megbízási díjat állapítják meg:

                                         ....Ft+Áfa, azaz ....Ft+ÁFA

3.2.        A Megbízott számlája benyújtásakor átadja Megbízónak a teljesítésről szóló részletes, írásos kimutatását, mely a számla elválaszthatatlan mellékletét képezi. Ennek hiányában a Megbízó a számla befogadását megtagadhatja.
3.3.        Megbízó a megbízási díjról szóló számlát a tárgyhónapot követő hónap 3. napján fogadja be, a megbízási díjat a Megbízott számlájának kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles Megbízottnak a fent megnevezett bankszámlájára átutalni.
3.4.        Szerződő felek nyilatkoznak arról, hogy a megbízási díj "átalánydíj", a Megbízottat akkor is megilleti, ha a Megbízó az adott hónapra nem adott a 2.2 pontban meghatározott mennyiségű megbízást a Megbízottnak. Továbbá arról is nyilatkoznak, hogy a megbízás tárgya nem "eredménykötelem" jellegű, a megbízási díj a Megbízottat kifejezetten a Megbízó megrendelését képező feladatok tényleges és maradéktalan ellátása esetén illeti meg.
3.5.        A megbízási díj tartalmazza a megbízással kapcsolatosan a Megbízott részéről felmerülő összes költségét, valamint díját. Megbízott a megbízási díjon felül semmilyen további ellenszolgáltatásra nem jogosult.
3.6.        A Megbízónak lehetősége van a Megbízottól további hasonló jellegű, egyedi szolgáltatások megrendelésére. Az 1.1 pontban meghatározott szolgáltatás egyedi jelleggel végzett munkadíja: 500.000 + Áfa. Ez az összeg 1 db max. 5 perces narrációval készült riportfilm (budapesti forgatás max. 2 helyszínen) elkészítését, a www.freepress.hu weblapon történő elhelyezését és 1 éven át korlátlan sajtóközlemény elhelyezését tartalmazza.
3.7.        A Megbízónak lehetősége van a Megbízottól külön ellenszolgáltatás ellenében a sajtóanyagok angol vagy egyéb nyelvű fordítását is megrendelni. Ennek díjazása külön megállapodás tárgyát képezi.

4.    Szerzői jogok

4.1.        A Megbízott által elkészített sajtóanyagok a Felek közös tulajdonát képezik. A Felek a sajtóanyagokat külön-külön is időbeli korlátozások nélkül szabadon felhasználhatják.


5.    Titoktartási kötelezettség

5.1.        Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés hatálya alatt és a megszűnését követően a jelen szerződés tartalmát, valamint az együttműködés során a részükről eljáró személyek birtokába jutott minden információt szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelnek, valamint azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon nem hozzák nyilvánosságra, illetve harmadik személy tudomására, illetve másként nem használják fel.
5.2.        E titoktartási kötelezettség kiterjed a felekkel munka-, vállalkozói és munkavégzésre irányuló egyéb vagy tagsági viszonyban álló magánszemélyekre is. Felek kötelezik magukat arra, hogy az előbb említett személyekkel olyan szerződést kötnek, amely kötelezi e személyeket az üzleti titok megtartására a munka- és munkavégzésre irányuló egyéb vagy tagsági viszony megszűnését követően is.

6.    A szerződés hatálya

6.1.        Felek a jelen szerződést az aláírás napjától számított határozott időre kötik.
6.2.    A szerződés időtartama: .......... - .............

7.    Vegyes rendelkezések

7.1.        Felek rögzítik, hogy a megbízó jogosult alvállalkozó igénybevételére, melynek tevékenységéért, mint sajátjáért felelős.
7.2.        Felek kijelentik, hogy szerződéskötési akaratuk megbízási szerződés kötésére terjed ki, és jelen szerződést nem lehet úgy értelmezni, hogy a felek között partneri kapcsolat vagy bármely egyéb jogviszony jött létre.
7.3.        A jelen szerződés valamely rendelkezésének esetleges jövőbeni jogellenessége, érvénytelensége nem érinti a jelen szerződés egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát
7.4.        A jelen szerződés a felek teljes megállapodását tartalmazza. A jelen szerződés illetve bármelyik rendelkezése kizárólag a szerződő felek kifejezett írásbeli megállapodásával módosítható, változatható vagy érvényteleníthető.
7.5.        A jelen szerződésre és annak értelmezésére a magyar jogszabályok vonatkoznak. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak.
7.6.        Szerződő felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB), illetőleg hatáskör hiányában a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik.

Jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt együttesen, cégszerűen aláírták.


Budapest, 2011.............

____________________________                                  ___________________________        

Megbízó                                                                         Megbízott
                                                                                    Online Content Kft.
                                                                                    Eva Zolcer Vezérigazgató
 
 
Onlinefootage.tv - Footage and stories for crossmedia

Footage and stories for crossmedia